Prowadzisz Firmę? Szukasz dotacji?  Jesteś w dobrym miejscu!!!


Mamy świadomość, że ponad 80% polskich przedsiębiorstw uważa pozyskiwanie dotacji za zbyt skomplikowane. Razem z ogólnopolską Firmą EBDF S.A. przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania i proces pozyskania środków unijnych w perspektywie 2014-2020r., nie tylko na Odnawialne Źródła Energii. Możemy również przygotować dowolny projekt do dofinansowań unijnych.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

Kiedy planowane są nabory wniosków w Twoim regionie?

Jak pozyskać środki z UE?

Jakie są możliwości sfinansowania wkładu własnego?

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Z jakiego programu skorzystać?

Jak rozliczyć dotację unijną?

Skontaktuj się z Nami za pomocą formularza znajdującego się z zakładce Kontakt. Otrzymasz bezpłatny audyt dofinansowań dopasowany do Twoich planów inwestycyjnych oraz wzór umowy z określeniem warunków finansowych. Oferujemy długoterminową współpracę, począwszy od audytu, poprzez pozyskanie dofinansowania, aż do zamknięcia i rozliczenia realizowanego projektu.


Lista możliwych dofinansowań i wsparcia dla przedsiębiorców na OZE.

Woj. lubelskie


1. RPO lubelskie, na lata 2014-2020, program 4.2HOT!!!

Forma wsparcia: dotacja.

Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 80% - Średnie przedsiębiorstwa: do 70% - Duże przedsiębiorstwa: do 60%

Terminy: ogłoszenie naboru- koniec grudnia 2016r., nabór- od 28 luty 2017r do 31 maj 2017r., ogłoszenie wyników- I kwartał 2018r.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa

 • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
 • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
 • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach). 

2. WFOŚiGW Lublin

Termin naboru wniosków: od lutego 2017r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla firm na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 15%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.


Woj. mazowieckie

1. Rada Miasta Stołecznego Warszawy (tylko teren miasta Warszawy)

Forma wsparcia: dotacja 40%, max. kwota dofinansowania do 15 000 zł (fotowoltaika), do 40 000zł (pompy ciepła)

Termin: wnioski przyjmowane są do dnia 31 marca 2017, liczy się kolejność, budżet jest ograniczony.

Dla kogo: 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).


Woj. podkarpackie

1. RPO podkarpackie.
a) Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Nabór wniosków: 30 grudnia 2016 r. – 31 maja 2017r.

Wsparcie obejmuje roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej: energia wodna (do 5 MWe), energia wiatru (do 5 MWe), energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej), energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej), energia biomasy (do 5 MWt/MWe). Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

b) Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF

Nabór wniosków: 30 grudnia 2016 r. – 31 maja 2017r.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty strategiczne dla MOF, tj. projekty o charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikające z zapisów właściwej dla danego MOF Strategii.

c) Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

Nabór wniosków: 30 grudnia 2016r. – 2  marca 2017r.

Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”, w których beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy.

TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW

Projekty, które mogą zostać objęte dofinansowaniem to:

 • Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Przy czym inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
 • energia wodna (do 5 MWe),
 • energia wiatru (do 5 MWe),
 • energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
 • energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
 • energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
 • energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

 • Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.
 • Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Woj. łódzkie

1. WFOŚiGW łódzkie

Forma wsparcia: pożyczka z umorzeniem do max. 40%*

Beneficjenci: MŚP

Terminydo odwołania, wnioski przyjmowane w trybie ciągłym

Wysokość wsparcia: umorzenie do 25% pożyczka do 95% kosztów kwalifikowanych

*Wysokość umorzenia może zostać zwiększona o:
        a. 10 % (łącznie 35%) wypłaconej kwoty pożyczki w sytuacji, gdy wypłata pożyczki na zadanie objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę;
        b. 15 % (łącznie 40%) wypłaconej kwoty pożyczki w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanego we wniosku o umorzenie, które zostanie zakończone w terminie do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki

Okres kredytowania: 10 lat
Oprocentowanie: 2.5%
Prowizja: brak