Woj. lubelskie

1. Bank Ochrony Środowiska S.A.- Oddziały na terenie woj. lubelskiego

Forma wsparcia: dotacja do spłaty kapitału kredytu w wysokości 30%.

Dla kogo: Osoby fizyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2016 r. udziela dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne polegające na:

- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/d,

- budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.).

Dopłata może wynosić do 30% kwoty udzielonego kredytu przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych brutto, tj. kosztów zakupu i montażu instalacji OZE lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. WFOŚiGW Lublin

Termin naboru wniosków: od lutego 2017r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.


Woj. mazowieckie

1. Rada Miasta Stołecznego Warszawy (tylko teren miasta Warszawy)

Forma wsparcia: dotacja 40%, kwota dofinansowania do 15 000 zł

Termin: wnioski przyjmowane są do dnia 31 marca 2017r., liczy się kolejność złożonych wniosków, budżet jest ograniczony.

Dla kogo:

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

2. WFOŚiGW w Warszawie - Nabór wniosków zakończony w dniu 24.01.2017r

WFOŚiGW w Warszawie w swojej ofercie na 2017 r. przygotował program, w ramach którego osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać od 9 stycznia br. do wyczerpania pieniędzy w programie, ale nie później niż do 29 września br.

Dofinansowanie można otrzymać w formie niskooprocentowanej pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji oraz w formie bezzwrotnej dotacji.
Na zakup i montaż kolektorów słonecznych dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. Przy zakupie i montażu pomp ciepła można otrzymać dotację do 40 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł dla jednego mieszkańca. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł dla jednego klienta. W każdym z trzech ww. przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.